Pojetí přístupu orientovaného na žáka ve vyučování matematice

Motto: Každou další hodinou učit lépe.

4. Koncepce, obsah příručky, struktura

Příručka je zpracována jako webová stránka. Její páteří je 5 videoukázek výukových jednotek na 2. stupni ZŠ s obsáhlým doprovodným materiálem. Témata výukových hodin jsme zvolili z oblasti Práce s daty. Konkrétně to jsou kombinatorika, procenta a zlomky, statistika, sběr a interpretace dat.
Ve výukových jednotkách jsou ilustrovány a komentovány výše uvedené principy. Chtěli bychom čtenáři sdělit, že uvedené principy lze realizovat na všech stupních, a tím založit precedens – ukázku, jak je možné pracovat s úlohami a vést žáky k uvedeným cílům. 
Podrobněji jsou rozpracována obecná didaktická témata jako jsou cíle výukové lekce, cíle úloh, důkazy o učení, vnitřní motivace žáků, formy práce a zejména skupinová práce, práce v rolích, dále jsou rozpracovány didaktické znalosti obsahu neboli jak didakticky zpracovat učivo a s tím související práce s chybou, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení, reflexe…
Velkou pozornost věnujeme učitelově přípravě na výuku. Chceme ukázat, jak při cílevědomém plánování a přípravě na výuku učitel promýšlí

  • vzdělávací (kognitivní) složku hodiny a její vazbu na kurikulum, odbornou korektnost a přitom na
  • přiměřenost neboli optimální náročnost vzhledem k žákům dané třídy, to znamená, že promýšlí, jak výuku diferencovat vzhledem ke kognitivní různosti svých žáků,
  • didaktický postup, strategie a formy výuky, jejichž efektivitu pro utváření učebního prostředí a příležitostí pro učení vzhledem k výukovému cíli  argumentuje s ohledem na specifika třídy a potřeb v oblasti budování pozitivního klimatu třídy,
  • jak hodinu organizovat, aby tvořila integrovaný celek,
  • jak asi budou žáci úlohy řešit, jaké strategie použijí a jak na ně bude sám reagovat, jak bude reagovat, když ve třídě nezazní myšlenka, kterou očekává a kterou potřebuje vzhledem k danému problému otevřít,
  • vhodnou reflexi, aby mohl vyhodnotit, jak se mu dařilo motivoval žáky k aktivní a angažované činnosti (kognitivní aktivizace), co si žáci z výuky odnášejí, jaká byla kvalita jeho výuky a následně nebo i průběžně diagnostikovat potřeby žáků a vyhodnotit průběh výuky se záměrem příště výuku zlepšit,
  • jakou zpětnou vazbu poskytne žákům, aby tato bylo východiskem pro jeho další učení.

Je samozřejmé, že učitel nemá dostatek času takto podrobně připravit každou hodinu. Podle našich zkušeností nejvíce práce dá ta první příprava a následná reflexe a návrh alterací, aby ta další hodina byla lepší. Časem si učitel vybere to, co shledává jako efektivní vzhledem k vylepšování další výuky, a příprava na výuku se urychlí.

Každá výuková jednotka je popsána v této struktuře:

I.
I.1 Návaznost lekce na RVP
I.2 Cíle lekce
I.3 Důkazy o učení
I.4 Pomůcky
I.5 Klíčová slova
II.
Scénář hodiny

S některými jevy příručka pracuje podrobněji a proklikem posílá zájemce na stránku s jejich detailnějším zpracováním. Například při formulaci cílů lekce se čtenář proklikem dostane na stránku s obsáhlejšími úvahami o cílech výuky a jejich formulacích. Zájemce o téma Důkazy o učení se proklikem dostane k podrobnějšímu zpracování tématu vzhledem k dané hodině.
Scénář hodiny zachycuje podrobnou přípravou učitele na hodinu a všechny úvahy před hodinou, například o motivaci, organizačních formách, formulaci úloh, způsobu řešení, způsobu kontroly a sdílení řešení, reflexi a hodnocení atd. tak, aby vše bylo propojeno na formulované cíle. Text je proložen krátkými ilustrativními videoukázkami z proběhlé výuky. Tím je čtenáři hned ukázána realizace plánovaného průběhu části hodiny.
Opět hyperlinky propojují jevy matematické, didaktické, kognitivní, organizační, …