Pojetí přístupu orientovaného na žáka ve vyučování matematice

Motto: Každou další hodinou učit lépe.

2. Pojetí příručky

Na to, jak vypadá kvalitní výuka, mají různí učitelé různé pohledy. Samozřejmě, že nelze jednoznačně říci, že nějaký přístup k výuce je lepší než jiný. Kvalitu výuky je možné posuzovat vzhledem k tomu, jaké cíle výuky si učitel nastaví, ale také jaké cíle nastavují požadavky společnosti. To, o jaký vyučovací styl učitel usiluje, je odrazem jeho osobnosti, jeho pedagogického přesvědčení, které si utváří po celý svůj život. Z toho nutně vyplývá, že ani nemůžeme mít ambici nasměrovat všechny učitele na naši cestu. Usilujeme o to, pomoci těm učitelům, kteří s námi sdílí stejné cíle vyučování matematice, které jsou uvedené v úvodním odstavci.
Autoři, kteří se jakkoliv podíleli na příručce, si jsou vědomi, že se v příručce věnují určitému pojetí výuky matematice, které zcela jistě není obecně platné. V praxi je možné se setkat s celou škálou odlišných pojetí. O tom, že výuka pojatá konstruktivisticky je výrazně účinnější ve smyslu výše uvedených cílů, již dnes není  pochyb. Existují o tom výzkumné studie mnoha badatelů v oblasti didaktiky matematiky, pedagogiky, psychologie, neurologie a potvrzují to mnohá šetření (i například šetření ČŠI).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475218303839

Tedy k výuce matematiky přistupujeme zde v příručce důsledně z pozic konstruktivismu. To je při spolupráci s příručkou potřeba mít neustále na paměti.
O konstruktivistickém přístupu k vyučování se v oblasti vzdělávání mluví již velice dlouho. Ale celkem nedávno vstoupil i do naší didaktiky matematiky s jasnými obrysy. Novou efektivní kulturu vyučování i učení se pro nás představuje konstruktivismus, jehož teoretické základy jsou ukotveny v genetickém konstruktivismu (Ladislav Kvasz, https://karolinum.cz/casopis/orbis-scholae/rocnik-10/cislo-2/clanek-3562)

Konstruktivistické pojetí výuky, které v příručce sdílíme, vychází z přesvědčení učitele, že efektivitu vyučování, zejména pak klíčový vztah žáků k matematice, určuje především míra autonomie, kterou dá učitel žákovi i třídě a která se odvíjí od jeho důvěry k potencialitám rozvoje žákovy osobnosti.
Podle našich zkušeností mnoho učitelů vyznává konstruktivistický přístup k vyučování, mnoho o něm vědí, znají klíčové principy, teoreticky vědí, jak by výuka měla vypadat, ale když stojí před žáky, tak jim to “prostě nejde”. Nevědí, jak mají diskutovat se žáky, když jsou každý na jiné úrovni, jak mají zadávat úlohy, aby byly přiměřené pro všechny úrovně žáků, jak mají pracovat se silně kognitivně heterogenní skupinou žáků, jak mají pomoci žákům, kteří nestačí tempu těch rychlejších, jak mají žáky připravit na samostatnou práci u testů, například přijímačkových na další stupeň. Také kolem sebe vidíme případy, že učitelé mají o své výuce dokonce jinou představu, než je realita, zejména co se týče komunikace ve třídě. Ve snaze žákům všesrozumitelně a přesně vysvětlit, vlastně žákům berou prostor pro jejich vlastní rozvoj.
Protože autoři příručky jsou učitelé z praxe a mají přímé zkušeností s tím, co jim samotným pomáhá v hledání efektivního způsobu výuky, co jim pomáhá v zamýšlení se nad žáky a rozvojem jejich osobnosti, co jim pomáhá ve vytváření kooperativního vztahu mezi učitelem a žáky, v posilování samostatnosti a zodpovědnosti žáků, chtějí tyto zkušenosti promítnout do příručky, a tím způsobem sdílet s ostatními učiteli.
Proto je základem této příručky konkrétní práce učitele – videoukázky vyučovacích hodin. K nim je rozpracováno vše, co souvisí s přemýšlením učitele o žácích a o výuce a přípravě na ni – cíle hodiny, resp. jednotlivých aktivit (kognitivní i sociální), motivace žáků, důkazy o učení, formy práce, práce s chybou, reflexe hodiny, diferenciace, hodnocení, třídní diskuze, rozpracování konkrétního scénáře, … Videoukázky jsou pořízeny v rámci běžné výuky v běžné třídě a samozřejmě najdeme i místa, o kterých je možné diskutovat a přemýšlet, jak by bylo možné to příště udělat lépe. Věříme, že tato autenticita a otevřenost k diskuzím povzbudí uživatele příručky ke spolupráci.