Přeskočit na obsah

Chemie – hmotnostní zlomek

Tvorba a složení roztoků

Cíle hodiny:

Žák vytvoří alespoň jedno řešení pro výpočet zastoupení látek v roztoku.

Žák vytvoří roztok požadovaného složení.

Sociální cíle :

Žák pracuje na dané roli ve skupině, vyhodnotí, jak ji zvládá a na co by se měl zaměřit.

————————————————————————————-

RVP:

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení

CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek

posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů

Učivo:

směsi – stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek

ŠVP:

Žák vypočítá hmotnostní zlomek a připraví roztok požadovaného složení

Důkazy o učení:

  • vyhodnocená hypotéza

  • řešení (minimálně jedno) pro výpočet zastoupení látky v roztoku

  • aplikace nalezeného postupu pro praktickou přípravu jakéhokoliv roztoku požadovaného složení

Hodina může být vedena metodou Badatelsky orientovaného vyučování ve 12 krocích.

Lze ji také učit ve zkrácené podobě.

  1. Motivační scénka: Učitel připraví před žáky 2 skleničky s vodou (lze už mít v 1. skleničce připraveno 100 ml vody a ve 2. skleničce 90 ml vody) a šťávu v (v 1. odměrce 100ml, 2. odměrce 10 ml šťávy).

Sdělím, že mám 100 ml vody a 100 ml šťávy. Smíchám před dětmi, zeptám se, kolik je teď celkem roztoku? Dám ochutnat. Zeptám se, jak chutná a zeptám se, jaké je zastoupení šťávy ve vodě? Přemýšlení ve dvojicích. Zápis do mazacích tabulek.

1:1, 50%:50%

Pak vezmu další vodu a sdělím, že mám 90 ml vody a 10 ml šťávy. Smíchám před dětmi, zeptám se, kolik je teď celkem roztoku? Dám ochutnat. Zeptám se, jak chutná a jaké je zastoupení šťávy ve vodě? Přemýšlení ve dvojicích. Zápis do mazacích tabulek.

9:1, 90%%:10%

mazací tabulky, šťáva, voda, sklenice, odměrka

2. Hledání souvislostí:

Co vidíš na etiketě? Jak můžeš vyjádřit množství látky v roztoku?

8 ml octu na 100 ml roztoku

80 ml octu na 1000 ml roztoku

3 ml peroxidu v 100 ml roztoku

Fyziologický roztok:

9 g soli na 1 litr roztoku

v medicíně například při dehydrataci organismu

3. Vybídnutí, které otázky děti napadají v souvislosti s tím, co viděly či ochutnaly. Navádím je, že nejde o rozpouštění, ale o vyjádření látek v roztoku. Zápis otázek na tabuli.

Může se stát, že otázky budou zaměřeny na rozpouštění. Je třeba děti navést, aby přemýšlely nad tím, co viděly, nad chutí či nad barvou nebo nad látkami v roztoku.

4. Tato otázka bude výzkumná.

5. Hypotéza: Vytvoření odpověď, hypotézu. Lze uvést na příkladu. Je možné dát odhad číselný nebo slovní.

6. Příprava: Skupiny jsem vytvořila formálně po 4 lidech, v každé byl zdatný matematik.

Rozdělte si ve skupině tyto role(rozdělit před zadáním úlohy):

Manager – organizuje skupinu, podporuje skupinu, řeší spory

Zapisovatel – přijde si pro fix, flip, zapisuje

Mluvčí – prezentuje řešení

Hlídač – kontroluje čas, půl metrový hlas

Konec 1. hodiny (v případě BOV lekce)

8. Hledání řešení. Zadání :

Najděte všechna řešení pro výpočet zastoupení látky (cukr, šťáva aj.) v roztoku. Zapiš obecný postup co nejpřehledněji na flip.

Zjisti, jaké je zastoupení látky v roztoku, když je 100 ml čaje a látky je:

  1. 25g b) 50 g c) 75 g

Důležité je, ať se do řešení zapojí všichni členové skupiny! Je důležité, aby řešení či postup výpočtu pochopili všichni. Proto je třeba, aby Ti, co řešení pochopili, vysvětlili těm, kteří potřebují pomoci.

Zlom: odpověď a) – zda mají výsledek 25 či 20 %, pokud mají 25 % – bude je to svádět, je to špatně

Čas: 20 minut + 10 minut

9. Výsledky: a) 20% b)33,3% c)42,8%

10. Výstup (důkaz o učení):

Na konci hodiny budete svoji práci prezentovat …

První vzájemné hodnocení prací proběhne A) bez komentářů mluvčích – forma Galerie, na zdi vylepené flipy

B) další po vystoupení mluvčích. Následně se učitel nebo žáci ptají dalších členů skupiny na způsob řešení.

Situace 1: Všechny skupiny mají správná řešení… Učitel nezasahuje, není důvod. Měl by si připravit otázky, které při prezentaci ověří, zda jednotliví členové porozuměli řešení zcela. Například otázkou: Proč jste si jistí, že máte u svého nejvýššího výsledku správný výsledek. Dokážete zdůvodnit? Vyzve žáky, kteří v řešení pokročili dále, ať ozřejmí svůj postup.

Situace 2: Některé skupiny mají správné a některé špatné řešení. Učitel nezasahuje. Správné řešení by mělo vyjít na povrch po zveřejnění prezentací. Třída by ho měla být sama schopna vydiskutovat. V případě, že by se tak nestalo měl by učitel dát skupině dopomoc…….

Situace 3: Všechny skupiny mají špatná řešení. Učitel zasáhne a dopomůže k řešení.

11. Porovnání výsledků s původní hypotézou. Učitel může směřovat žákům otázky typu: Dokážeš popsat, proč tvůj odhad byl tak přesný? Co by ti mohlo příště pomoci stanovit přesnější hypotézu?

Když bude prostor, tak doporučuji se věnovat hodnocení. Například:

Závěrečné hodnocení:

Proběhne ve skupinách: – žáci se vyjádří k jedné ze tří otázek(můžou k více)

  1. Čím jsem přispěl skupině já? Co se mi podařilo?

  2. Oceň spolužáka. Čím konkrétně pomohl skupině?

  3. Oceň spolužáka. Čím konkrétně pomohl tobě?

12. Souvislosti (vypočítej a namíchej roztok):

  1. Jaké je zastoupení granka v připravovaném nápoji složeném z 20 g granka a 140 g mléka?   12,5%

  1. Jaké je zastoupení granka v nápoji složeném z 20g granka v 250 g hotového nápoje?     8 %